ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

 

1a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verkoop of de huur, door STOETERIJ VAN ’T MOLENVONDEL BVBA, statutair gevestigd te dorpstraat, 50 1910 Kampenhout en kantoorhoudende daar, hierna te noemen: ‘STOETERIJ’, aangegaan. Het bedrijf STOETERIJ VAN ’T MOLENVONDEL heeft als handelsnaam ‘MANEGE BRUNEEL’.

1b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en de onderhavige verkoopsvoorwaarden zullen de Leveringsvoorwaarden van STOETERIJ prevaleren, tenzij de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk door STOETERIJ zijn geaccepteerd.

1c. Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen van de voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

Artikel 2: Definitie.

 

Onder klant wordt verstaan de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de order heeft gegeven of die een factuur van de STOETERIJ krijgt.

 

Artikel 3: Factureringssoorten.

 

3a. STOETERIJ factureert o.a. het pensioen van de paarden, de prestaties gebonden aan het onderhoud van de paarden, rijlessen, stages, lidgelden en reclame plaatsen binnen het domein.

 

Artikel 4: Prijzen.

 

4a. Tenzij anders vermeld gelden de prijzen in overeenstemming met het door STOETERIJ gedane aanbod.

4b. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de klant.

4c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit initiatief van STOETERIJ die gebonden zijn aan het welzijn van de paarden en aan het beleid als goede huisvader van de paarden zijn voor rekening van de klant.

4d. Alle prijzen worden opgesteld op basis van de prijzen van de goederen en de krachtlui zoals de fiscale gegevens van de dag van de opstelling van de offerte. De prijzen mogen geïndexeerd worden gebonden aan de gezondheidsindex. De genomen basisindex komt overeen met de laatste indexverhoging. De stoeterij behoud zich het recht de prijzen aan te passen in geval van een forse prijsverhoging van de basisgoederen (hooi, stro, elektriciteit, …).

4e. De geldende prijzen worden aangegeven op aanvraag en staan ter beschikking op het Internet: website van de Manege: http://www.manegebruneel.be

 

Artikel 5: Annuleringen.

 

5a. Indien de klant de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert moet hij het schriftelijk en met aangetekende brief melden. Een opzeg van drie maand beginnende de eerste dag van de volgende maand ten opzichte van de ontvangst van de brief zal gefactureerd worden aan de klant indien het paard eigendom is van de Manege (half pensioen). Een opzeg van een maand beginnende de eerste dag van de volgende maand ten opzichte van de ontvangst van de brief zal gefactureerd worden aan de klant indien het paard eigendom is van de klant (pensioen).

5b. Goederen, die speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht, en normalerwijze door STOETERIJ niet op voorraad worden gehouden, kunnen nimmer worden geannuleerd.

5c. STOETERIJ is niet verantwoordelijk voor leveringen die meer dan 2 maanden vertraagd worden door overmacht.

5d. Indien de prestaties van STOETERIJ onmogelijk zijn wegens geval van overmacht kan STOETERIJ niet aansprakelijk zijn voor de vertragingen zolang de overmacht duurt.

 

Artikel 6: De rijlessen.

 

6a. Het inschrijven aan rijlessen is verplichtend. De rijles is toegankelijk op voorstelling van een kaartje.

6b. De kaartjes die toegang geven aan de rijlessen zijn verkrijgbaar binnen het domein. Ze zijn onmiddellijk te betalen aan de receptie, blijven eigendom dan STOETERIJ en mogen in geel geval gebruikt worden, voor welk gebruik ook, buiten het domein.

6c. Behalve schriftelijke overeenkomst van STOETERIJ mag een inschrijving niet geannuleerd worden in minder dan 24 uur vóór de privérijles (en 48 uur vóór de collectieve rijles) onder straf het verliezen van de geldigheid van het kaartje die er toegang aan geeft.

 

Artikel 7: Lidgelden.

 

7a. Het lidgeld dat gefactureerd wordt door STOETERIJ bevat een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering in geval van lichamelijke schade die voorvalt tijdens een rijles of een georganiseerde wandeling door de STOETERIJ. Het lidgeld geeft ook toegang tot de binnen –en buitenpiste.

 

Artikel 8: Toegang tot de manege.

 

8a. STOETERIJ laat de toegang aan de klanten van de manege te allen tijde vrij. STOETERIJ is niet verantwoordelijk voor incidenten of ongevallen die op het domein gebeuren.

8b. STOETERIJ is niet verantwoordelijk voor incidenten of ongevallen die op de aangestelde of niet aangestelde parkings ter beschikking van de klanten.

8c. STOETERIJ geeft aan externe ruiters toegang tot zijn accommodatie mits betaling van een bedrag van 150 € op het begin van de maand.

Artikel 9: Adverteren.

9a. De klant is verplicht zich aan te sluiten bij reclamemaatregelen die STOETERIJ treft, en waaromtrent hij telkens van tevoren de klant zal inlichten. Deze reclamemaatregelen hebben meestal betrekking op displays op het domein en op de wagens die eigendom van STOETERIJ zijn.

9b. De klant of een derde mag vragen aan STOETERIJ de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen in het domein. STOETERIJ behoudt zich het recht alle advertenties te weigeren die ze onverenigbaar beschouwt met zijn activiteiten of met zijn klanten. STOETERIJ moet zijn beslissing niet verantwoorden.

9c. Alle advertenties aanwezig in het domein worden contractueel vastgelegd tussen STOETERIJ en de derde. Het contract geeft onder andere aan de locaties waar de reclame zich mag bevinden en de financiële voorwaarden gebonden aan de leesbaarheid van de advertentie.

9d. STOETERIJ behoudt zich het recht alle advertenties terug te trekken indien de reclame niet meer antwoordt aan de vastgestelde voorwaarden van het contract.

Artikel 10: Betaling.

10a. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling netto contant, althans binnen veertien dagen geschieden, ten kantore van STOETERIJ, of op een door STOETERIJ aangewezen bankrekening op de factuur.

10b. Indien de klant de vordering van STOETERIJ niet contant betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft STOETERIJ zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever te facturen de wettelijke rente per maand en een eenmalige administratiekost van 3% van de onbetaalde gelden met een minimum van 50€.

10c. STOETERIJ is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.

10d. Betalingen van aan STOETERIJ toekomende vorderingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

10e. Indien de klant tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij STOETERIJ, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Artikel 11: Stopzetting van de prestaties.

11a. STOETERIJ behoudt zich het recht de leveringen van goederen of de prestaties te stoppen indien de betalingen niet door de klant worden uitgevoerd zoals afgesproken. De klant mag geen schadevergoeding eisen indien de prestaties of de leveringen stopgezet werden in verband met het gebrek ter betaling van de facturen in de afgesproken termijnen.

11b. STOETERIJ zal de prestaties of de levering van de goederen automatisch stoppen in geval van faling, ontbinding, gerechtelijk akkoord of liquidatie van het bedrijf of van de klant.

Artikel 12: Aansprakelijkheid.

12a. STOETERIJ is niet aansprakelijk voor de kosten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

  • a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

  • b. Daden of nalatigheden van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld of uitgenodigd zijn;

12b. Iedere aansprakelijkheid van STOETERIJ voor schade is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

12c. STOETERIJ is verantwoordelijk voor het onderhoud van de paarden die als goede huisvader worden behandeld.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding.

Indien de klant, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met STOETERIJ gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, uitstel van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft STOETERIJ het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, volgens haar eigen keuze, zonder dat STOETERIJ tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke STOETERIJ op de klant heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar. De klant is aansprakelijk voor de door STOETERIJ geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

Artikel 14: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is STOETERIJ gerechtigd de paarden van de klant, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, dat tot de volledige voldoening van al hetgeen STOETERIJ uit welken hoofde dan ook van de klant heeft te vorderen, tenzij de klant ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft STOETERIJ ook, in geval de klant in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 15: Garantie.

15a. Garantie voor geleverde goederen wordt slechts gegeven, voor zover die door de leveranciers wordt verstrekt. Dit geldt niet, indien deze garantiebepalingen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van een koper bij een consumentenkoop. Garantiebepalingen zijn in de overige gevallen van toepassing, indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

15b. De garantieverplichting van STOETERIJ vervalt, indien de klant zelf de paarden onderhoudt of het door derden laat verrichten of indien het paard voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anders op naar het oordeel van STOETERIJ onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 16: Afwijkende voorwaarden.

16a. Wanneer in een bevestiging van de klant bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door STOETERIJ uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

16b. Bij samenvallen van door de klant gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van STOETERIJ prevaleren.

Artikel 17: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: oorlog, blokkade, elektriciteitsstoring, brand, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van STOETERIJ of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts iedere van buiten komende oorzaak, die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan STOETERIJ kan worden toegerekend.

Artikel 18: Verzekering.

Bovenop de wettelijke verzekeringen waarover STOETERIJ beschikt, kan de klant STOETERIJ verzoeken voor rekening van eerstgenoemde een verzekering af te sluiten, die de risico's dekt, voor welke STOETERIJ niet aansprakelijk is. STOETERIJ is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voor zover STOETERIJ zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 19: Geschillen.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechter.

Artikel 20: Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, is uitsluitend Belgisch Recht en Belgisch Internationaal Privaatrecht van toepassing. Alle geschillen zullen onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Brussel of aan de rechter van vrede bevoegd in de gemeente Kampenhout.

Kampenhout 01-01-2011.

 

©2016 Manege Bruneel created with Wix.com